Oświadczenie o dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności
Środowiskowy Dom Samopomocy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Środowiskowego Domu Samopomocy http://sds.bip.krzywin.eu/.
Data publikacji strony internetowej: 01.06.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.06.2018
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej:
- nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Gmina Krzywiń powołała Zespół ds. dostępności w składzie:
Przewodniczący – Mirosława Woźniak, e-mail: miroslawa.wozniak@krzywin.pl,
tel. 65 517 0525 wew. 240
Z-ca Przewodniczącego – Bartosz Kobus
Członek Zespołu – Maciej Gubański
Członek Zespołu – Mikołaj Żak
Członek Zespołu - Patryk Pawlak
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z ŚDS, e-mail dom@sds.krzywin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655179048. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Wnioski można przesyłać także w wersji papierowej na adres Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Generała Chłapowskiego 28, 64-010 Krzywiń.
Pozostałe wnioski w sprawie dostępności należy kierować do Mirosławy Woźniak, e mail: miroslawa.wozniak@krzywin.pl, tel. 65 517 0525 wew. 240
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Budynek: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Generała Chłapowskiego 28 
Ośrodek mieści się w jednym budynku, do którego prowadzą dwa wejścia. Wejście od strony ulicy Generała Chłapowskiego jest z poziomu terenu, natomiast do wejścia od ulicy Kasztelańskiej prowadzą dwustopniowe schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwa poziomy, pomiędzy którymi również można się przemieszczać używając podjazdu dla osób niepełnosprawnych usytuowanego wewnątrz budynku.
Nad żadnym wejściem nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku są toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SDS
Data utworzenia:2019-05-06
Data publikacji:2019-05-06
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1065

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-23 00:00:00AdministratoraktualizacjaOświadczenie o dostępności